Bij ons streven naar een meer duurzame bedrijfsvoering, vragen wij de aandacht van leveranciers voor onze specifieke eisen op vlak van milieu:

algemeen engagement tot duurzame bedrijfsvoering

  • De leverancier verplicht zich er toe alle toepasselijke wet- en regelgeving na te volgen en a priori over alle vereiste vergunningen en toelatingen te beschikken, en daar op eerste aanvraag het bewijs van te leveren.

  • De leverancier engageert zich om niet-aflatende inspanningen te leveren inzake  verduurzaming van de bedrijfsvoering.

  • De leverancier engageert zich om een gepast milieuzorgsysteem uit te bouwen, dat bij voorkeur gecertificeerd wordt. Zulk gepast zorgsysteem gaat uit van relevante doelstellingen en voorziet in de nodige middelen om ze te realiseren ; het volgt de realisatie regelmatig op en stuurt de doelstellingen ev. bij indien nuttig.

  • De leverancier engageert zich om de productie van afvalstoffen en het gebruik van water en energie binnen de eigen organisatie tot het minimum te beperken, door het optimaliseren van het productieproces.

  • De leverancier engageert zich om de “recycled content” van zijn producten te verhogen, in zoverre dit kan zonder relevant kwaliteitsverlies en zonder andere nadelige gevolgen voor o.m. milieu, volksgezondheid, enz.

  • De leverancier engageert zich om ook bij het leveren van omkaderende diensten, zoals transport, dienst-na-verkoop, e.d. te streven naar een minimalisering van de impact op het milieu.

  • Wij geven voorkeur aan leveranciers die voldoen aan milieukeursystemen om de duurzaamheid van het product te waarborgen. Voorbeelden: EU Ecolabel, Nordic Swan, Europese Energielabel, FSC, PEFC, … .

eisen inzake potentieel gevaarlijke of schadelijke producten

  • De leverancier van chemicaliën kan aantonen dat alle producten REACH compliant zijn en niet vallen onder de van toepassing zijnde wetgeving m.b.t. het limiteren of verbieden van het in de handel brengen of het gebruik van bepaalde stoffen die een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid of het milieu vormen.

  • De leverancier van producten voor elektrische installaties kan aantonen dat zijn producten voldoen aan de Restriction of Hazardous Substances (RoHS) richtlijn.